Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Współpraca ze środowiskiem

Plan współpracy
Przedszkola Nr 8
im. Janka Wędrowniczka w Koninie
ze środowiskiem lokalnym.

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

- sformułowane wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok  szkolny,

- diagnozę potrzeb i zainteresowań,

- oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

- treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

- treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji

  programach wychowania przedszkolnego,
- treści podstawy programowej.
 

Celem współpracy jest:

- Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

- Wspomaganie rozwoju dziecka, poszerzanie wiedzy o świecie.

- Integracja oddziaływań wychowawczych.

- Promowanie wartości wychowania przedszkolnego, osiągnięć
  przedszkola,  jego wychowanków i nauczycieli.

- Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego
  człowieka.

- Kształtowanie poczucia wartości jako członka społeczności lokalnej
  i regionalnej.

- Wspieranie działalności przedszkola.

- Włączanie rodziców w życie placówki.

 

Instytucja

Zakres współpracy


Urząd Miejski

 

- zapoznanie dzieci z pracą urzędu

- złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia
i Wielkanocy

- nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych

- udział w naradach dla dyrektorów przedszkoli

- umożliwienie realizacji stażu – asystentowi nauczyciela przedszkolnego


Kuratorium Oświaty

- nawiązanie kontaktu poprzez zapraszanie na uroczystości przedszkolne

- udział w naradach dla dyrektorów


Placówki oświatowe szkoły
i przedszkola

 

- udział w przeglądach, uroczystościach, wspólnych działaniach

- zapraszanie do przedszkola na organizowane imprezy (np.
Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek itp.)

- adaptacja dzieci do warunków szkolnych – lekcje, wspólne działania, zabawy, poznanie nauczycieli, obiektu – klasy, sala gimnastyczna, biblioteka itp.

- dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń

- wspólne rady szkoleniowe, doskonalenie


WORD

- pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczności używania fotelików podczas jazdy samochodem, odblasków poruszając się po zmroku itp.


Policja

 

- kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe

- zapraszanie policjantów do przedszkola – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta

- pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania 
w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę

- cykliczne spotkania z zakresu bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na ulicy

- spotkania z z psem policyjnym – nauka zachowania się w kontaktach z psami, reagowanie na agresję ze strony psa

 

WOPR

- nawiązanie współpracy z inicjatywy rodziców z WOPR

-  spotkanie z ratownikami wodnymi – prelekcja na temat bezpieczeństwa wodnego, właściwego zachowania podczas korzystania z kąpielisk, basenów, słońca, używania kół ratunkowych itp.

 

Straż Pożarna

 

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki

- spotkania ze strażakami na terenie przedszkola – wspólne zabawy „strażackie”

- prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym

 

Ośrodki zdrowia

Ratownictwo Medyczne

Dietetyk

- prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

- praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem pracowników przedszkola, dzieci i rodziców

- pogadanki i prelekcje dla dzieci i rodziców na temat właściwego odżywiania i walki z otyłością

 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

 

 

- pomoc dzieciom przejawiającym trudności
w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni)

- przesiewowe badania logopedyczne

- prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki

- pomoc rodzicom i dzieciom w adaptacji do warunków przedszkolnych

- zachęcanie rodziców do udziału w warsztatach
i szkoleniach organizowanych przez poradnię (umieszczanie ogłoszeń z poradni na tablicy dla rodziców i stronie internetowej)

 

MOPR

 

- dofinansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

- wspieranie rodzin potrzebujących pomocy

- zgłaszanie niepokojących sytuacji dotyczących dziecka i jego rodziny

- inne w miarę pojawiających się potrzeb

- współpraca w ramach realizacji Niebieskiej Karty

Instytucje kulturalne:

- Teatr

 

- organizacja na terenie przedszkola cyklicznych spotkań ze sztuką - spektakle teatralne,  koncerty i audycje muzyczne dla dzieci

- umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu

- uwrażliwienie na sztukę

 

Biblioteka

- udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych

- poznanie obiektu i zasad korzystania z biblioteki

- udział w realizacji akcji i projektów

 

MDK

- udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych MDK

- udział wychowanków w przeglądach organizowanych przez MDK

- współpraca przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci na terenie przedszkola

- wspólne organizowanie uroczystości

KDK
CKiS
Oskard

- udział w uroczystościach, wystawach,przeglądach, imprezach organizowanych przez KDK, CKiS i Oskard wg złożonej oferty

 

Sanepid

 -realizacja projektów sanepidowskich

- podejmowanie akcji związanych za zdrowym stylem życia

- współpraca w zakresie kontroli bhp placówki

 

Instytucje
i organizacje wspierające edukację ekologiczną m.in. Wydział Ochrony Środowiska
–UM w Koninie

- wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci

- wycieczki edukacyjne związane z poznawanie środowiska

- udział w akcjach i programach ekologicznych „Sprzątanie Świata”

- zbiórka makulatury we współpracy z rodzicami – pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu rtv do poszczególnych grup lub innego niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek itp.


Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe

 

- wycieczki do zakładów pracy

- odwiedzanie miejsc pracy rodziców

- zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody

- pozyskiwanie środków rzeczownych na rzecz przedszkola i organizację różnych imprez

Muzeum

- Udział w lekcjach muzealnych, wystwach


Media

- zapraszanie na uroczystości i imprezy przedszkolne

- zamieszczanie informacji o działaniach przedszkola w lokalnych mediach

 

Instytucje lokalne, krajowe i międzynarodowe

- współpraca z instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi poprzez udział w akcjach, projektach, programach, przeglądach

- działania na rzecz rozwoju i wychowania dziecka

- działania na rzecz środowiska, człowieka
i najbliższego otoczenia

 

Spotkania
z ciekawymi ludźmi

- zapraszanie do prezentacji swoich pasji

i zainteresowań

 

DPS

- zapraszanie mieszkańców DPS do przedszkola na uroczystość

z okazji Dnia Babci i Dziadka

- przygotowanie drobnych upominków


Fundacja: 
Podaj Dalej
Chronimy Dzieci

- zbiórka nakrętek plastikowych, przeznaczeniem na wózki inwalidzkie dla potrzebujących

- uzyskanie certyfikatu mającego na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem


Dom Dziecka
w Nowym Świecie

- zbiórka pomocy i przyborów szkolnych lub innych niezbędnych rzeczy po konsultacji z dyrektorem placówki oraz wysłanie paczki dla podopiecznych domu dziecka


Schronisko dla bezdomnych zwierząt

- zbiórka karmy, koców, smyczy i innych niezbędnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska,

- zaproszenie przedstawiciela schroniska do przedszkola – rozmowa na temat właściwego obchodzenia się ze zwierzętami i związanej z ich posiadaniem odpowiedzialności.

 

PWSZ

- dzielenie się doświadczeniami

- realizacja praktyk studenckich na terenie przedszkola

- współpraca podczas imprez przedszkolnych

Absolwenci przedszkola

- zapraszanie na uroczystości przedszkolne – prezentacja ich osiągnięć i umiejętności

 

Zewnętrzne instytucje doskonalenia zawodowego (MODN, CDN
i inne)

- systematyczne doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach – podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie metod i form pracy

- wykorzystywanie nabytych doświadczeń, zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi, jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym

- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i placówkami

 

Pracownik BHP

- systematyczne przeglądy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy na placówce

- systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż.

- szkolenie z zakresu BHP dla rodziców pełniących rolę opiekuna podczas wycieczek przedszkolnych oraz elementy udzielania I pomocy

- przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

1. Poszerzenie wiedzy i doświadczeń dzieci z zakresu 
    zdrowia, ochrona środowiska, bezpieczeństwa, zrównoważonego
    rozwoju, współpracy i kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

2. Uwrażliwienie na potrzeb otoczenia – bezinteresowna pomoc
     innym, empatia.

3 . Nabycie szacunku dla pracy innego człowieka i jego wytworów.

4. Poszanowanie godności człowieka.

5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.

6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na
    imprezach kulturalnych.

7. Odczuwanie przez dzieci radości z podejmowanych z ich inicjatywy 
    działań, rozumienie ich znaczenia.

8. Nabycie wiary przez dzieci we własne siły i możliwości, chętne
    i odważne prezentowanie swoich umiejętności i osiągnięć.

9. Poznanie środowiska lokalnego i działanie na rzecz wzajemnego
     rozwoju.

10. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczy ułatwiających dziecku
      zrozumienie i poznania świata oraz właściwego w nim
      funkcjonowania.

11. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.