Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p8konin.pl/

Data publikacji strony 2010-11-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2024-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak focusu wokół elementów nawigacyjnych.
 
Wyłączenia:
 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Larysa Pyzik-Dziubczyńska, e-mail: przedszkole@p8konin.pl. Numer telefonu: +48 63 242 48 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka, ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

 1. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Przemysłowej oznaczone literami A, B i C. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Aby wejść do budynku wejściem A należy pokonać 6 stopni. Z lewej strony przy schodach do wejścia A jest dostępny podjazd dla wózków. Aby się do niego dostać należy przemieścić się drogą wewnętrzną asfaltową w stronę parkingu. Po lewej stronie parkingu jest lekkie pochylenie umożliwiające wjazd na chodnik. Wejście A przeznaczone jest dla gości, rodziców. Aby wejść do budynku wejściem B należy pokonać 6 stopni. Wejście B przeznaczone jest dla rodziców oraz interesantów. Obecnie wejście B jest czasowo wyłączone z użytkowania. Aby wejść do budynku wejściem C należy pokonać 4 stopnie. Wejście C przeznaczone jest dla pracowników oraz dostawców towarów. We wszystkich wejściach są drzwi otwierane ręcznie.
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i poziom 1). Brak jest windy. Na poziom 1 prowadzą z głównego holu schody, którymi należy pokonać 20 stopni. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. Wszystkie wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.
 5. Budynek nie posiada recepcji. Po wejściu do budynku wejściem A znajduje się mały przedsionek, z którego należy otworzyć kolejne drzwi. Dla rodziców jest system elektronicznego otwierania. Dla pozostałych gości po prawej stronie w przedsionku znajduje się dzwonek. Po wejściu na główny hol po lewej stronie od wejścia A znajduje się gabinet dyrektora. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Po prawej stronie od wejścia A znajduje się toaleta. niedostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Po wejściu do budynku wejściem B po prawej stronie znajduje się biuro. Obecnie wejście B jest wyłączone z użytkowania. Na wprost wejścia jest toaleta niedostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 7. Po wejściu do budynku wejściem C po lewej stronie znajduje się biuro przeznaczone dla dostawców towarów.
 8. Przed budynkiem na terenie przedszkola nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W odległości 15 metrów od budynku znajduje się parking miejski, na którym są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Są oznaczenia kontrastowe na drzwiach i schodach do budynku.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

(do pobrania)

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.