Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Nr 8

im. Janka Wędrowniczka

w Koninie

 

1.   Misja  przedszkola  

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty wychowanka. Organizacja pracy i funkcjonowanie przedszkola, w tym kształtowana wiedza
i umiejętności dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola oparte są na idei zdrowego stylu życia  (zrównoważonego rozwoju).

 

                                         Nasze hasło:

                   NIE IDŹ PRZEDE MNĄ - NIE NADĄŻAM ...

             NIE IDŹ ZA MNĄ - NIE POTRAFIĘ PROWADZIĆ ...

    IDŹ OBOK MNIE - ABYŚ ZAWSZE MÓGŁ PODAĆ MI RĘKĘ

 

2.   WIZJA PRZEDSZKOLA

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Przedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej     i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia
i zaspokojenia potrzeb w racjonalny sposób. Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza w podstawowe zasady funkcjonowania grup społecznych poprzez ustalanie i respektowanie praw i obowiązków.  Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Przedszkole przez cały rok prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.Kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Sylwetka absolwenta:

- posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
- samodzielny
- zainteresowany nauką i techniką
- aktywny w podejmowaniu działań
- zna i respektuje normy społeczne
- otwarty na potrzeby innych ludzi
- potrafi współdziałać w zespole
- lubi działania twórcze
- wrażliwy estetycznie
- akceptuje zdrowy styl życia
- posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
- wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Istota procesów zachodzących w przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka
w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka,
a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej,
a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz talentów dzieci. Oferowane zajęcia dodatkowe  są zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego  i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, metody aktywizujące, twórczego myślenia. Zapewniają one wychowankom atrakcyjny i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną wagę  kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełniej realizacji założeń koncepcji ewentualnie wprowadza do niej zmiany. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola, oczekiwań rodziców i srodowiska lokalnego, budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok
z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

 

Przedszkole realizuje następujące innowacje:


- programową „Szczęśliwy przedszkolak” – autorski program wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym rozwijający inteligencję emocjonalną i wprowadzający dzieci w świat wartości;


- metodyczno-organizacyjną Z Jankiem Wędrowniczkiem przez Polskę” – promującą region koniński w Polsce oraz umożliwiającą aktywne poznawanie piękna naszej ojczyzny;


- organizacyjną „Janek Wędrowniczek stosuje zasadyzdrowego i kulturalnego żywienia” – związaną z samodzielnym przygotowywaniem, komponowaniem posiłków, stosowaniem zasad savoir-vivre przy stole, aktywizowaniem postaw prozdrowotnych.


 

     Katalog  metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy z dziećmi są nowoczesne
i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób
na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1.    Metody czynne:

-  metoda samodzielnych doświadczeń;
-  metoda kierowania własną działalnością dziecka;
-  metoda zadań stawianych dziecku;
-  metoda ćwiczeń utrwalających.

2.    Metody oglądowe:

-  obserwacja i pokaz;
-  osobisty przykład nauczyciela;
-  udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory    literackie, koncerty muzyczne/.

3.    Metody słowne:

-  rozmowy;
-  opowiadania;
-  zagadki;
- objaśnienia i instrukcje;
- sposoby społecznego porozumiewania się;
- metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną w przedszkolu wzbogacono o elementy nowatorskich toków metodycznych:

-  Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
-  Metodę Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona;
-  Naturalną Naukę Języka /NNJ/;
-  Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
-  Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej;
-  Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss;
-  System edukacji przez ruch D. Dziamskiej;
-  Metodę projektu;
-  Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów;
-  Techniki twórczego myślenia;
-  Metody aktywizujące;
-  Zabawy badawcze i doświadczenia.

 Zarządzanie przedszkolem

 Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: logopeda, oligofrenopedagog i inni. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji i poszukiwania sponsorów, ewaluacji, kontaktów ze środowiskiem i inne w miarę potrzeb. Kadra tworzy życzliwy
i rzeczowy klimat współdziałania oparty na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz  atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
 

 Współdziałanie przedszkola ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania
i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców
w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych
i edukacyjnych dzieci. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole - dom i doskonali formy tej współpracy. Wśród  nich znajdują się m.in. zebrania, kontakty indywidualne, uroczystości, zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe, spotkania integracyjne, wycieczki i inne. Sprzyja  to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość
i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz  jakości pracy przedszkola.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego
i społecznego, a także odpowiada  na jego potrzeby. Współpracuje
z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju. W środowisku lokalnym pełni rolę ośrodka zrównoważonego rozwoju. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku
z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju. Przedszkole czynnie włącza się także
w różnorodne akcje i projekty  charytatywne uwrażliwiające dzieci   na potrzeby innych oraz walkę  z obojętnością wobec otoczenia.

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Przedszkole ma swoje imię, hymn, logo. Promujemy naszą placówkę poprzez koszulki z nadrukiem, foldery, znaczki, a także na naszej stronie internetowej.

W naszym przedszkolu  obowiązuje następujący kalendarz imprez i uroczystości:

- Pasowanie na przedszkolaka
- Sprzątanie Świata;
- Dzień bez samochodu;
- Jesiennice;
-  Andrzejki;
-  Mikołajki;
-  Rodzinne kolędowanie
-  Spotkania Jasełkowe;
-   Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek od 2004 roku;
-   Bal Karnawałowy;
-   Biesiada z  Babcią i Dziadkiem;
-   Dzień Ziemi;
-   Dzień Rodziny;
-   Dzień Dziecka;
-   Pożegnanie przedszkola;
-   Festyny rodzinne

Poza tym nasi wychowankowie biorą udział w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych przez naszą placówkę oraz instytucje zewnętrzne osiągając wiele sukcesów, co jednocześnie promuje nasze przedszkole w środowisku.

 

PRIORYTETY – kierunki planowanych zmian na najbliższe lata:

1. Promowanie aktywności, zdrowego stylu życia
 i zrównoważonego rozwoju.

2. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wyrównywanie szans rozwojowych.

3. Budowanie relacji społecznych i umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów i trudnych sytuacji.

4. Kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania świata i jego praw, rozwijanie ciekawości badawczej, posługiwanie się różnymi sposobami porządkowania doświadczeń i tworzenia dziecięcego obrazu świata.

5. Wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych, rozwijanie umiejętności współdziałania, szacunku, empatii, zaradności
i wiary we własne możliwości oraz wyrażania emocji
w sposób adekwatny do sytuacji.

6. Wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego.

7. Zabieganie o partnerstwo z rodziną
w wychowaniu dzieci i współdziałaniu na rzecz placówki ze wsparciem środowiska lokalnego.

8. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

9. Wdrożenie edukacji wielokulturowej.

10.Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności 
 i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności.

11. Wspieranie i promowanie talentów.

12. Tworzenie przyjaznego klimatu i atmosfery na placówce,  wspólne dbanie o wizerunek przedszkola i właściwy przepływ informacji.

13.Dążenie do zdobycia wysokiego poziomu wymagań MEN.

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.