Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

RODO >

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie, reprezentowana przez Dyrektora,
  z siedzibą w Koninie, ul. Przemysłowa 12, tel: (63) 242-48-07-21.,
  e-mail: przedszkole@p8konin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77,
  e-mail: iod@konin.um.gov.pl
 3. Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych 
  i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej.

Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

 1. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. club art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 868 ze zm.)  
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)
 6. oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz.U. 2017 r., poz. 1646 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
  (Dz.U. 2022 r., poz. 1914).

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj.
art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 1. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych.
 2. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole
  (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.
 5. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
  fax. 22 531 03 01.
  Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.
 7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.