Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

WSPÓŁPRACA

Umie­jęt­ność współ­pra­cy to jed­na z bar­dziej ce­nio­nych
kom­pe­ten­cji emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­nych. Wpły­wa na re­la­cje z in­ny­mi ludź­mi i przy­da­je się za­rów­no w ży­ciu oso­bi­stym, jak i za­wo­do­wym.
Łą­czy się ści­śle z in­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi i za­le­ży
od in­dy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji (tem­pe­ra­men­tu, cha­rak­te­ru itp.). Bez niej nie­moż­li­we jest har­mo­nij­ne współ­brz­mie­nie
z in­ny­mi. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób od siebie zależni, sami nie poradzilibyśmy sobie w życiu. Dlatego bardzo ważne jest, by od najmłodszych lat skupiać się na współpracy, a nie rywalizacji.

Współpraca w planie daltońskim zawiera w sobie kontekst społecznyi dydaktyczny. Dzieci nie tylko uczą się współżycia
w grupie i wzajemnego szacunku, ale także współpracy
z innymi dziećmi. Zdobywają umiejętność wspólnego osiągania wyznaczonych celów.

W naszym przedszkolu to nauczyciele stymulują współpracę dzieci poprzez różne formy: współdziałanie i uczenie się od siebie nawzajem; pracę każdy z każdym; pracę w parach
i zespołach; grupy wsparcia rówieśniczego.

Nauka współpracyowocuje chęcią pomagania innym, poprawą relacji, umiejętnością planowania i organizacji pracy grupowej, szukania wspólnych rozwiązań, pełnienia roli lidera grupy, łatwością odnalezienia się w nowej grupie
i nawiązywania kontaktów,dzieleniem się zabawkami, organizowaniem wspólnych zabaw bez wykluczania pozostałych dzieci.
Należy przy tym pamiętać, że aby współpraca przynosiła zamierzone efekty musi opierać się na wzajemnym szacunku, wsparciu i pomaganiu sobie nawzajem.

 

123461606_1055369964877048_7509564150128511805_n
120416290_336609814213749_1420300527480860109_n
123504753_1237154443324092_2070207590488528782_n
123625189_479611719644588_5387671946196020922_n
124803086_356993178721644_3651323866799801038_n
124569668_376626477009098_7053193643290492826_n
127901689_383342966103898_8134880651263913789_n
130521992_836194183843654_8783847266789425404_n
131907501_884206879019193_5536125849193114740_n
131127367_384720076089081_8495323049378826332_n
136671697_3686306388125626_4720143136366014220_n
136800380_247831893366797_3523746596418547446_n
139796010_339043547190314_7628930163391768176_n
142352378_420742609264174_7244864130596815427_n
143509841_112146330757194_6181289923299578600_n
143839965_409829736958490_481736335046651444_n
145912876_712923609394616_8311932325877323920_n
146645432_4966416440099535_7103429143681580850_n
148261233_711582136221147_3696191555513521039_n
150190779_1404249029924277_7313513155711999602_n
150841489_777848869495444_8079769570638445741_n
151186333_127495049197021_4765835579124717843_n
151969470_907983559952484_5041238738275718891_n
152153170_1412036589149569_5474133718665914153_n
152254974_759945757969063_1178020815297012249_n
152264184_1060837801077921_815193308515659849_n
152354249_881774962663807_7982757924846655797_n
154064752_1133796887042517_4234307906712409241_n
153646211_150251793593204_8680819605550212735_n
155783060_438667407369933_5144800849796990828_n
156277597_441867190203263_1196588821561568978_n
156380228_2623017887989469_4421814105516320438_n
156399411_854871535304404_7144462987906433482_n
156412614_342931603687054_866387575182298738_n
156420107_476044710239539_6074085310156846497_n
156479551_1070029510185486_7016534436885338461_n
156491870_266765181678156_2782663949140385495_n
156522914_465276538168669_7752224543975901765_n
156525885_5169646026411117_5168436631547187166_n
156528979_1462805003890162_2233294867002923710_n
156565206_1124923614691437_5143665760142798076_n
156620199_268147828286120_1739101724548833196_n
156650219_252616723087148_7354676456098026755_n
156658017_3635213186547301_6374698362942094865_n
156661429_142859724293467_6772310631509664445_n
156672154_280940870057553_1947324977105028903_n
156764955_2832621160337516_1023050258639488818_n
156800724_896506264450829_8378177938846060314_n
156808423_483549632673468_8251415006352775568_n
156897222_890442098187988_4627369689906675830_n
157153807_885358255621387_3655126847049485977_n
krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.