krasnoludki
misiaki
biedronki
jezyki
smerfy

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Współpraca ze środowiskiem

Plan współpracy
Przedszkola Nr 8
im. Janka Wędrowniczka w Koninie
ze środowiskiem lokalnym
w roku szkolnym 2019/2020

 

Plan opracowany został w oparciu o:

- sformułowane wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok  szkolny,

- diagnozę potrzeb i zainteresowań,

- oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

- treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

- treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji

  programach wychowania przedszkolnego,
- treści podstawy programowej.
 

Celem współpracy jest:

- Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym

- Wspomaganie rozwoju dziecka, poszerzanie wiedzy o świecie.

- Integracja oddziaływań wychowawczych.

- Promowanie wartości wychowania przedszkolnego, osiągnięć
  przedszkola,  jego wychowanków i nauczycieli.

- Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego
  człowieka.

- Kształtowanie poczucia wartości jako członka społeczności lokalnej
  i regionalnej.

- Wspieranie działalności przedszkola.

- Włączanie rodziców w życie placówki.

 

Instytucja

Zakres współpracy


Urząd Miejski

 

- zapoznanie dzieci z pracą urzędu,

- złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia
i Wielkanocy,

- nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych,

- udział w naradach dla dyrektorów przedszkoli,

- umożliwienie realizacji stażu – asystentowi nauczyciela przedszkolnego w ramach projektu „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany”.
 


Kuratorium Oświaty

- nawiązanie kontaktu poprzez zapraszanie na uroczystości przedszkolne,

- udział w naradach dla dyrektorów.

 


Placówki oświatowe szkoły
i przedszkola

 

- udział w konkursach, uroczystościach, wspólnych działaniach,

- zapraszanie do przedszkola na organizowane imprezy (np.wystawa wynalazków,
Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek itp.),

- adaptacja dzieci do warunków szkolnych – lekcje, wspólne działania, zabawy, poznanie nauczycieli, obiektu – klasy, sala gimnastyczna, biblioteka itp.,

- rozmowa z nauczycielami – uzyskanie informacji o losach absolwentów,

- dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń,

- wspólne rady szkoleniowe, doskonalenie.
 


WORD

- pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczności używania fotelików podczas jazdy samochodem, odblasków poruszając się po zmroku itp.


Policja

 

- kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe,

- zapraszanie policjantów do przedszkola – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta,

- pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę,

- cykliczne spotkania z zakresu bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na ulicy,

- spotkania z z psem policyjnym – nauka zachowania się w kontaktach z psami, reagowanie na agresję ze strony psa.

 

 

WOPR

- nawiązanie współpracy z inicjatywy rodziców z WOPR,

– spotkanie z ratownikami wodnymi – prelekcja na temat bezpieczeństwa wodnego, właściwego zachowania podczas korzystania z kąpielisk, basenów, słońca, używania kół ratunkowych itp.,

- udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez WOPR na terenie placówki.
 

 

Straż Pożarna

 

- wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej,

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki,

- spotkania ze strażakami na terenie przedszkola – wspólne zabawy „strażackie”,

- prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym.

 

 

Ośrodki zdrowia

Ratownictwo Medyczne

Dietetyk

- prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej,

- praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem pracowników przedszkola, dzieci i rodziców,

- wycieczka do Pogotowia Ratunkowego,

- pogadanki i prelekcje dla dzieci i rodziców na temat właściwego odżywiania i walki z otyłością.

 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

 

 

- pomoc dzieciom przejawiającym trudności
w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni),

- przesiewowe badania logopedyczne,

- udział w kampaniach profilaktycznych,

- prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki,

- pomoc rodzicom i dzieciom w adaptacji do warunków przedszkolnych,

- zachęcanie rodziców do udziału w warsztatach
i szkoleniach organizowanych przez poradnię (umieszczanie ogłoszeń z poradni na tablicy dla rodziców i stronie internetowej).

 

 

MOPR

 

- dofinansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

- wspieranie rodzin potrzebujących pomocy,

- zgłaszanie niepokojących sytuacji dotyczących dziecka i jego rodziny,

- inne w miarę pojawiających się potrzeb.

 

Instytucje kulturalne:

- Teatr

 

- organizacja na terenie przedszkola cyklicznych spotkań ze sztuką - spektakle teatralne,  koncerty i audycje muzyczne dla dzieci,

- umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu,

- uwrażliwienie na sztukę.

 

Biblioteka

- udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych,

- poznanie obiektu i zasad korzystania z biblioteki,

- realizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 

 

MDK

- udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych MDK,

- udział wychowanków w konkursach organizowanych przez MDK,

- współpraca przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci na terenie przedszkola,

- wspólne organizowanie uroczystości.

 

KDK
CKiS
Oskard

- udział w uroczystościach, wystawach, konkursach, imprezach organizowanych przez KDK, CKiS i Oskard wg złożonej oferty.

 

 

Sanepid

 -realizacja projektów:

- podejmowanie akcji związanych za zdrowym stylem życia,

- współpraca w zakresie kontroli bhp placówki.

 

 

Instytucje
i organizacje wspierające edukację ekologiczną m.in. Wydział Ochrony Środowiska
–UM w Koninie

- wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci,

- wycieczki edukacyjne, związane z poznawanie środowiska,

- udział w programach ekologicznych „Sprzątanie Świata”,

- zbiórka makulatury we współpracy z rodzicami – pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu rtv do poszczególnych grup lub innego niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek itp.
 


Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe

 

- wycieczki do zakładów pracy,

- odwiedzanie miejsc pracy rodziców,

- zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody,

- pozyskiwanie środków rzeczownych na rzecz przedszkola i organizację różnych imprez.
 

Muzeum

- Udział w lekcjach muzealnych, wystwach.


Media

- zapraszanie na uroczystości i imprezy przedszkolne,

- zamieszczanie informacji o działaniach przedszkola w lokalnych mediach
 

 

Instytucje lokalne, krajowe i międzynarodowe

- współpraca z instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi poprzez udział w akcjach, projektach, programach konkursach

- działania na rzecz rozwoju i wychowania dziecka,

- działania na rzecz środowiska, człowieka
i najbliższego otoczenia.
 

 

Spotkania
z ciekawymi ludźmi

- zapraszanie do prezentacji swoich pasji
i zainteresowań,

- zaproszenie specjalisty od technik komputerowych – rozmowa n.t. bezpiecznego korzystania z komputera i poruszania się w sieci.
 

 

DPS

- wyjście z programem artystycznym do DPS,

- zapraszanie mieszkańców DPS na uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka,

- przygotowanie drobnych upominków.
 


Fundacja Podaj Dalej

- zbiórka nakrętek plastikowych, zawieszek Lipton z przeznaczeniem na wózki inwalidzkie dla potrzebujących

 


Dom Dziecka
w Nowym Świecie

- zbiórka pomocy i przyborów szkolnych lub innych niezbędnych rzeczy po konsultacji z dyrektorem placówki oraz wysłanie paczki dla podopiecznych domu dziecka.


Schronisko dla bezdomnych zwierząt

- zbiórka karmy, koców, smyczy i innych niezbędnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska,

- zaproszenie przedstawiciela schroniska do przedszkola – rozmowa na temat właściwego obchodzenia się ze zwierzętami i związanej z ich posiadaniem odpowiedzialności.
 

 

PWSZ

- dzielenie się doświadczeniami,

- realizacja praktyk studenckich na terenie przedszkola,

- współpraca podczas imprez przedszkolnych.
 

Absolwenci przedszkola

- zapraszanie na uroczystości przedszkolne – prezentacja ich osiągnięć i umiejętności.

 

Zewnętrzne instytucje doskonalenia zawodowego (MODN, CDN
i inne)

- systematyczne doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach – podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie metod i form pracy,

- wykorzystywanie nabytych doświadczeń, zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi, jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym,

- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i placówkami.

 

 

Pracownik BHP

- systematyczne przeglądy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy na placówce,

- systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż,

- szkolenie z zakresu BHP dla rodziców pełniących rolę opiekuna podczas wycieczek przedszkolnych oraz elementy udzielania I pomocy,

- przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

1. Poszerzenie wiedzy i doświadczeń dzieci z zakresu 
    zdrowia, ochrona środowiska, bezpieczeństwa, zrównoważonego
    rozwoju, współpracy i kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

2. Uwrażliwienie na potrzeb otoczenia – bezinteresowna pomoc
     innym, empatia.

3 . Nabycie szacunku dla pracy innego człowieka i jego wytworów.

4. Poszanowanie godności człowieka.

5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.

6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na
    imprezach kulturalnych.

7. Odczuwanie przez dzieci radości z podejmowanych z ich inicjatywy 
    działań, rozumienie ich znaczenia.

8. Nabycie wiary przez dzieci we własne siły i możliwości, chętne
    i odważne prezentowanie swoich umiejętności i osiągnięć.

9. Poznanie środowiska lokalnego i działanie na rzecz wzajemnego
     rozwoju.

10. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczy ułatwiających dziecku
      zrozumienie i poznania świata oraz właściwego w nim
      funkcjonowania.

11. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.