krasnoludki
smerfy
misiaki
biedronki
jezyki

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Poznajemy swoje możliwości

„Poznajemy swoje możliwości”
–innowacja metodyczna

 

Głównym założeniem innowacji jest integracja środowiskowa zarówno międzypokoleniowa, jak i obejmująca środowisko osób
z niepełnosprawnością. Integracja ta ma być rozumiana jako partnerstwo we współdziałaniu i współuczestnictwie.

Pomysł zrodził się w związku z występującymi nadal oporami, barierami i mitami związanymi z osobami starszymi czy dotkniętymi niepełnosprawnością. Ważne jest zatem przygotowanie młodego człowieka do pełnej akceptacji
i szacunku do drugiego człowieka, co wiąże się ze zmianą postaw
i zachowań oraz kształtowaniem systemu wartości
i szeroko rozumianej empatii.

Działania zatem będą skoncentrowane na wskazywaniu piękna, zdolności i pasji osób starszych, niepełnosprawnych
i wykonujących ciekawe zawody. Ma to dowieść, że zdolności człowieka nie zawsze zależą od jego sprawności fizycznej czy intelektualnej i nie są przypisanetylko młodym i zdrowym ludziom oraz, że wysiłek włożony w pokonywanie własnych słabości
i niedoskonałości przynosi efekty.

Celem innowacji z jednej stronyjest aktywizowanie wyżej wymienionych grup społecznych we wspólnych działaniach ze środowiskiem przedszkolnym,wpływających m.in. na:
-kształtowanie pozytywnej świadomości samego siebie, wzrost
  poczucia swojejwartości, przydatności,
- rozwijanie samoakceptacji poprzez dostrzeganie własnej
  niepowtarzalności i wykorzystywanie indywidualnych
  możliwości,
- zaspokojenie potrzeby akceptacji,uznania, szacunku,
- wzrost dobrego samopoczucia,
- wzmocnienie zaufania i wiary we własne siły i możliwości,
- możliwość dzielenia się swoimi pasjami, zdolnościami,
- niwelowanie lęków, obaw i oporów związanych
z autoprezentacją i kontaktami społecznymi,
- niwelowanie poczucia osamotnienia, odrzucenia.

 

Z drugiej strony wyrobieniu wśród dzieci i osób je otaczających  (rodziców, nauczycieli itp.) następujących postaw i umiejętności związanych z:

- poznawaniem własnych dążeń, charakteru oraz samego  
  siebie,
- rozpoznawaniem, nazywaniem i właściwym wyrażaniem 
  różnych stanów emocjonalnych,
- radzeniem sobie w pokonywaniu słabości, niedoskonałości,
  ograniczeń i pojawiających się trudności,
- kształceniem cierpliwości, wytrwałości, sumienności,
- dostrzeganiem swoich mocnych strony, umiejętności
i zdolności,
- zmianą w myśleniu, przezwyciężaniu barier komunikacyjnych
  i personalnych,
- kształtowaniem postawy otwartości, tolerancji i akceptacji
wobec odmienności innych ludzi,
- rozwijaniem wrażliwości, empatii, altruizmu, uczynności,
- wzbudzaniem podziwu, uznania i pozytywnego wsparcia dla
  umiejętności i zdolności innych ludzi,
- rozwijaniem szacunku do osób starszych,
- kształtowaniem właściwych nawyków, umiejętności i postaw.

 

Przykładowe sposoby realizacja zadań:
- zapraszanie na uroczystości przedszkolne oraz specjalnie
  organizowane z myślą o zaproszonych gościach,
- organizowanie zajęć integracyjnych, wspólnych zabaw, zajęć
ruchowych, muzycznych, plastycznych itp.,
- udział w zajęciach otwartych z dziećmi i ich rodzinami,
- prezentacja swoich pasji, zainteresowań w tym zajęcia
warsztatowe twórców z dziećmi,
- udział w warsztatach świątecznych związanych ze wspólnym
  wykonywaniem ozdób,
- wspólne kolędowanie,
- spotkania z literaturą dziecięcą – czytanie dzieciom, zabawy,
- przygotowanie niespodzianek i upominków.

 

Strzałki wiele możliwości — Zdjęcie stockowe

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.