krasnoludki
biedronki
jezyki
smerfy
misiaki

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Kompetencje i zadania rady

KOMPETENCJE I ZADANIA
RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 8
IM. JANKA WĘDROWNICZKA W KONINIE

 

Rada Rodziców działa w zakresie swych kompetencji zawartych
w Regulaminie Rady Rodziców.
Zachęcamy ponadto do angażowania się w życie przedszkola, podejmowania wspólnych działań, wyrażania opinii na temat placówki i składanie propozycji zmian wpływających na poniesienie jakości naszej pracy
.

 

Rada Rodziców podejmuje uchwały w sprawach:

1). wskazywania przedstawicieli do udziału w pracach komisji

     konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora

     przedszkola,

2). utworzenia rady przedszkola,

3). uchwalania regulaminu swojej działalności,

4). występowania do dyrektora lub innych organów przedszkola,

     organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór

     pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach

     dotyczących przedszkola,

5). uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu

     wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania           

     o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków,

     realizowanego przez nauczycieli,

6). uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu

     profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych

     wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego

     wszystkie treści  i działania o charakterze profilaktycznym

     skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

7). opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności

      kształcenia lub wychowania w przedszkolu,

8). opiniowania projektu planu finansowego składanego przez

     dyrektora,

9). zatwierdzenia planu finansowego Rady Rodziców na dany rok

     szkolny,

10). wyrażania opinii o podjęciu działalności w przedszkolu przez

       stowarzyszenie lub inną organizację,

11). wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela (z wyjątkiem nauczyciela stażysty),

12). wyrażania opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu,

13).opiniowania koncepcji, planu pracy przedszkola oraz

      innych spraw istotnych dla przedszkola.
 

   Jeśli uchwała lub inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna              

    z dobrem dziecka, statutem przedszkola lub obowiązującymi

    przepisami dyrektor przedszkola może zawiesić jej wykonanie               

    i w terminie 2 tygodni od daty jej zawieszenia i uzgodnić z Radą

    Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 

Do zakresu działań Rady Rodziców należy
w szczególności:

 

1.   Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju placówki.

2.   Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach i działaniach dydaktycznych.

3.   Organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola.

4.   Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki.

5.   Wzbogacanie wyposażenia przedszkola.

6.   Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci.

7.   Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.

8.   Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, uczęszczającym do przedszkola.

9.   Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci.

10.   Wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie    
z tradycją środowiska i regionu dla rodziców.

11.   Udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.

12.   Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

 

 

Rada Rodziców może gromadzić na odrębnym  rachunku bankowym fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej placówki.

 

W realizacji swych zadań Rada Rodziców współpracuje                             
z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.

 

    Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu   
    ujednoliceniu oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

 

    Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.

 

    Oprócz Rady Rodziców reprezentującej ogół rodziców dzieci  
    uczęszczających do przedszkola, w placówce funkcjonują Rady
    Oddziałowe.

 

Rada Oddziału ze swoich członków wybiera przewodniczącego, który stoi na czele Rady Oddziału, kieruje pracami rady danej grupy i jest jednocześnie przedstawicielem Rady Oddziałowej do Rady Rodziców.

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.