krasnoludki
misiaki
jezyki
biedronki
smerfy

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Ubezpieczenie dzieci

Ubezpieczenie dzieci 

 

 

 

1. Pełna oferta ubezpieczenia Plik do Pobrania
2. Ogólne warunki ubezpieczenia Plik do Pobrania
3. Wniosek zgłoszenia Plik do Pobrania

 

 

 

 POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 z dnia 29 marca 2016r

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU EDU PLUS.

§1

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU Plus:

 

1.  § 2 pkt. 68) otrzymuje brzmienie:

 

"68) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana
w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a)   poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków
i organizacji sportowych,

b)   podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

 

W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:

a)   uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,

b)   uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,

c)   udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej,

d)   rekreacyjnym uprawianiu sportu;

 

 

2. w § 4 OWU EDU PLUS w ust. 1 zmienia się pkt 3), który otrzymuje brzmienie:

 

„1) Opcji Ochrona Plus obejmującej:

a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

b) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi
i środków pomocniczych,

c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,

e) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

f) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

g) pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady.

h) trwałe inwalidztwo częściowe

 i) złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów

j)nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem,

k)uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej i co najmniej co najmniej jednej wizyty kontrolnej,

 

 

3. § 9 pkt 7), otrzymuje brzmienie:

 

„7) w przypadku pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta oraz pokąsania przez owady – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości:

i. 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia przez psa.

ii. 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia przez inne niż pies zwierzęta lub pokąsania przez owady, pod warunkiem, iż Ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 24 godziny;” 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.