krasnoludki
misiaki
biedronki
jezyki
smerfy

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Regulamin rekrutacji dzieciRegulaminRegulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie
na rok szkolny 2015/2016
Opracowany na podstawie:
- art. 20c ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty.
- Uchwała Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
- Zarządzenie Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie elektronicznego naboru do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Konin.
Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.
§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 8 im. Janka
Wędrowniczka w Koninie.
2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do
którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej
kolejności.
§ 2
1. Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu
elektronicznego.
2. O przyjęcie do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą ubiegać się:
1) dzieci w wieku 3 – 6 lat (dzieci 6-letnie, którym dyrektor szkoły
podstawowej odroczył obowiązek szkolny na podstawie opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, mogą być przyjmowane na wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych do oddziałów specjalnych i integracyjnych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.
§ 3
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
terenie Miasta Konina.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. Oznacza to, że kandydat
może spełnić, albo nie spełnić danego kryterium. W związku z tym w pierwszej
kolejności, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą
kandydaci spełniający największą ilość kryteriów ustawowych.
5. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest przedstawienie
odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w art. 20t ust.2 pkt. 1 ustawy
o systemie oświaty, dołączonej do wniosku o przyjęcie do przedszkola:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej
dzieci) – załącznik nr 1;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
6. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2-4 są składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli liczba kandydatów będzie nadal większa
aniżeli ilość miejsc w placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1). Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wyboru - 30 punktów
2). Rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola - 25 pkt.
3). Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
stacjonarnym - 20 pkt.
4). Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin
(pełne godziny zegarowe) - 15 pkt.
5). Wieloraczność rodziny dziecka - 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 100 punktów.
8. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 6 rodzice potwierdzają:
1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola;
2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały
i dostępnym pod adresem:
http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_032_02_1422357422.pdf
9. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 6, podlega
weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
10. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy
zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można
bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
11. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy
samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
§ 4
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 9 marca 2015 r. do
31 marca 2015 roku.
2. Nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 będzie wspomagany przez system
elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Koninie.
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni
wypełniają:
1) dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016 w Koninie” i do dnia 6 marca 2015 r.
składają u nauczycieli poszczególnych grup.
Deklarację można pobrać od nauczycieli w poszczególnych grupach lub pod
adresem:
http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2015_018_04_1424417084.pdf
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.
2) dla dzieci nowo rekrutowanych:
„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na rok
szkolny 2015/2016”, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 9 marca do 31 marca
2015 roku.
Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl
3) Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla rodziców w celu
prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji elektronicznej dostępne są pod
adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1128&kad=
4. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzic wskazał
spełnienie wybranych kryteriów pierwszego i drugiego etapu dołącza się
dokumenty określone w § 3 ust. 5 i ust. 7.
5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski
rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej
oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola
pierwszego wyboru”.
6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ogłaszane są w przedszkolu oraz
udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie
nie później niż 10 kwietnia 2015 r. o godz.12:00.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 13 kwietnia
2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00 są zobowiązani do
potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7 dopuszcza się możliwość dokonywania
dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych
miejsc.
9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice
składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
§ 5
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują
bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy
to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni
dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie
wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20
czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do
przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
§ 6
Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym
zarządzeniem.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2015r.
Załącznik Nr 1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
wielodzietności rodziny (troje lub więcej dzieci), o którym mowa w art. 20c
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
samotnego wychowywania (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, w tym niewychowywanie żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem), o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt. 2 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznańRegulamin rekrutacji dzieci
 

 

REKRUTACJA 2020/2021

 

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
              na rok szkolny 2020/2021

 Potwierdzenie woli

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

             na rok szkolny 2020/2021

 Terminy rekrutacji 2020/2021

 Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli 2020/2021

 Zarządzenie z dnia 13.02.2020 w sprawie elektronicznego 

             postępowania rekrutacyjnego

  Zarządzenie z dnia 20.01.2020 w sprawie określenia terminów

             postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

 Klauzula procesu rekrutacyjnego

 Uchwała nr 39 Rady Miasta Konina

 

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

 

Etap I rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. KONTYNUACJA.
Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i trwać będzie od 17.02.2020. do 23.02.2020. Rodzice otrzymają od nauczycieli DEKLARACJE
O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, które maksymalnie do dnia
23 lutego 2020 r. do godz. 15.00 należy złożyć u nauczyciela grupy. Dane z KARTY do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie Karty ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu. Kartę należy wypełnić we wszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisyw wyznaczonych miejscach. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku dopełnienia niezbędnych formalności.

 

Etap II rekrutacja dzieci nowych. Rekrutacja odbywa się jedynie na wolne miejsca, którymi dysponuje przedszkole, po wprowadzeniu do systemu dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, rodzic ma obowiązek zalogowania się w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl 
(link będzie aktywny od 02.03.2020. od godz. 8.00 do 27.03.2020.
do godz. 15.00) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi
w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy bezwzględnie wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz
z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola. Kolejne etapy i terminy rekrutacji proszę śledzić w harmonogramie dostępnym na naszej stronie.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny 2020

Na dyżur wakacyjny zapisy trwają od 02.03.2020 do 31.05.2020. Zapisów dokonują rodzice osobiście w wybranej placówce pełniącej dyżur. Poniżej adresy przedszkoli:

 

 

 

* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznańrekrutacji dzieci
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie
na rok szkolny 2015/2016
Opracowany na podstawie:
- art. 20c ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty.
- Uchwała Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
- Zarządzenie Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie elektronicznego naboru do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Konin.
Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.
§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 8 im. Janka
Wędrowniczka w Koninie.
2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do
którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej
kolejności.
§ 2
1. Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu
elektronicznego.
2. O przyjęcie do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą ubiegać się:
1) dzieci w wieku 3 – 6 lat (dzieci 6-letnie, którym dyrektor szkoły
podstawowej odroczył obowiązek szkolny na podstawie opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, mogą być przyjmowane na wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych do oddziałów specjalnych i integracyjnych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.
§ 3
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
terenie Miasta Konina.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. Oznacza to, że kandydat
może spełnić, albo nie spełnić danego kryterium. W związku z tym w pierwszej
kolejności, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą
kandydaci spełniający największą ilość kryteriów ustawowych.
5. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest przedstawienie
odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w art. 20t ust.2 pkt. 1 ustawy
o systemie oświaty, dołączonej do wniosku o przyjęcie do przedszkola:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej
dzieci) – załącznik nr 1;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
6. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2-4 są składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli liczba kandydatów będzie nadal większa
aniżeli ilość miejsc w placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1). Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wyboru - 30 punktów
2). Rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola - 25 pkt.
3). Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
stacjonarnym - 20 pkt.
4). Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin
(pełne godziny zegarowe) - 15 pkt.
5). Wieloraczność rodziny dziecka - 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 100 punktów.
8. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 6 rodzice potwierdzają:
1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola;
2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały
i dostępnym pod adresem:
http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_032_02_1422357422.pdf
9. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 6, podlega
weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
10. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy
zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można
bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
11. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy
samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
§ 4
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 9 marca 2015 r. do
31 marca 2015 roku.
2. Nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 będzie wspomagany przez system
elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Koninie.
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni
wypełniają:
1) dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016 w Koninie” i do dnia 6 marca 2015 r.
składają u nauczycieli poszczególnych grup.
Deklarację można pobrać od nauczycieli w poszczególnych grupach lub pod
adresem:
http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2015_018_04_1424417084.pdf
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.
2) dla dzieci nowo rekrutowanych:
„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na rok
szkolny 2015/2016”, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 9 marca do 31 marca
2015 roku.
Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl
3) Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla rodziców w celu
prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji elektronicznej dostępne są pod
adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1128&kad=
4. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzic wskazał
spełnienie wybranych kryteriów pierwszego i drugiego etapu dołącza się
dokumenty określone w § 3 ust. 5 i ust. 7.
5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski
rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej
oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola
pierwszego wyboru”.
6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ogłaszane są w przedszkolu oraz
udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie
nie później niż 10 kwietnia 2015 r. o godz.12:00.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 13 kwietnia
2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00 są zobowiązani do
potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7 dopuszcza się możliwość dokonywania
dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych
miejsc.
9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice
składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
§ 5
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują
bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy
to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni
dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie
wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20
czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do
przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
§ 6
Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym
zarządzeniem.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2015r.
Załącznik Nr 1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
wielodzietności rodziny (troje lub więcej dzieci), o którym mowa w art. 20c
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
samotnego wychowywania (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, w tym niewychowywanie żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem), o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt. 2 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie
na rok szkolny 2015/2016
Opracowany na podstawie:
- art. 20c ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty.
- Uchwała Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
- Zarządzenie Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie elektronicznego naboru do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Konin.
Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.
§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 8 im. Janka
Wędrowniczka w Koninie.
2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do
którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej
kolejności.
§ 2
1. Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu
elektronicznego.
2. O przyjęcie do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą ubiegać się:
1) dzieci w wieku 3 – 6 lat (dzieci 6-letnie, którym dyrektor szkoły
podstawowej odroczył obowiązek szkolny na podstawie opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, mogą być przyjmowane na wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych do oddziałów specjalnych i integracyjnych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.
§ 3
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
terenie Miasta Konina.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. Oznacza to, że kandydat
może spełnić, albo nie spełnić danego kryterium. W związku z tym w pierwszej
kolejności, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą
kandydaci spełniający największą ilość kryteriów ustawowych.
5. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest przedstawienie
odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w art. 20t ust.2 pkt. 1 ustawy
o systemie oświaty, dołączonej do wniosku o przyjęcie do przedszkola:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej
dzieci) – załącznik nr 1;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
6. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2-4 są składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli liczba kandydatów będzie nadal większa
aniżeli ilość miejsc w placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1). Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wyboru - 30 punktów
2). Rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola - 25 pkt.
3). Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
stacjonarnym - 20 pkt.
4). Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin
(pełne godziny zegarowe) - 15 pkt.
5). Wieloraczność rodziny dziecka - 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 100 punktów.
8. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 6 rodzice potwierdzają:
1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola;
2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały
i dostępnym pod adresem:
http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_032_02_1422357422.pdf
9. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 6, podlega
weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
10. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy
zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można
bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
11. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy
samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
§ 4
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 9 marca 2015 r. do
31 marca 2015 roku.
2. Nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 będzie wspomagany przez system
elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Koninie.
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni
wypełniają:
1) dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016 w Koninie” i do dnia 6 marca 2015 r.
składają u nauczycieli poszczególnych grup.
Deklarację można pobrać od nauczycieli w poszczególnych grupach lub pod
adresem:
http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2015_018_04_1424417084.pdf
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.
2) dla dzieci nowo rekrutowanych:
„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na rok
szkolny 2015/2016”, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 9 marca do 31 marca
2015 roku.
Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl
3) Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla rodziców w celu
prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji elektronicznej dostępne są pod
adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1128&kad=
4. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzic wskazał
spełnienie wybranych kryteriów pierwszego i drugiego etapu dołącza się
dokumenty określone w § 3 ust. 5 i ust. 7.
5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski
rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej
oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola
pierwszego wyboru”.
6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ogłaszane są w przedszkolu oraz
udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie
nie później niż 10 kwietnia 2015 r. o godz.12:00.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 13 kwietnia
2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00 są zobowiązani do
potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7 dopuszcza się możliwość dokonywania
dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych
miejsc.
9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice
składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
§ 5
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują
bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy
to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni
dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie
wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20
czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do
przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
§ 6
Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym
zarządzeniem.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2015r.
Załącznik Nr 1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
wielodzietności rodziny (troje lub więcej dzieci), o którym mowa w art. 20c
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
samotnego wychowywania (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, w tym niewychowywanie żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem), o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt. 2 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Statut >

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.