krasnoludki
biedronki
jezyki
smerfy
misiaki

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Regulamin rekrutacji

3 marca 2015,

Regulamin rekrutacji dzieciRegulaminRegulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie
na rok szkolny 2015/2016
Opracowany na podstawie:
- art. 20c ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty.
- Uchwała Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
- Zarządzenie Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie elektronicznego naboru do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Konin.
Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.
§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 8 im. Janka
Wędrowniczka w Koninie.
2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do
którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej
kolejności.
§ 2
1. Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu
elektronicznego.
2. O przyjęcie do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą ubiegać się:
1) dzieci w wieku 3 – 6 lat (dzieci 6-letnie, którym dyrektor szkoły
podstawowej odroczył obowiązek szkolny na podstawie opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, mogą być przyjmowane na wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych do oddziałów specjalnych i integracyjnych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.
§ 3
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
terenie Miasta Konina.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. Oznacza to, że kandydat
może spełnić, albo nie spełnić danego kryterium. W związku z tym w pierwszej
kolejności, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą
kandydaci spełniający największą ilość kryteriów ustawowych.
5. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest przedstawienie
odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w art. 20t ust.2 pkt. 1 ustawy
o systemie oświaty, dołączonej do wniosku o przyjęcie do przedszkola:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej
dzieci) – załącznik nr 1;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
6. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2-4 są składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli liczba kandydatów będzie nadal większa
aniżeli ilość miejsc w placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1). Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wyboru - 30 punktów
2). Rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola - 25 pkt.
3). Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
stacjonarnym - 20 pkt.
4). Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin
(pełne godziny zegarowe) - 15 pkt.
5). Wieloraczność rodziny dziecka - 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 100 punktów.
8. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 6 rodzice potwierdzają:
1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola;
2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały
i dostępnym pod adresem:
http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_032_02_1422357422.pdf
9. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 6, podlega
weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
10. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy
zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można
bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
11. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy
samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
§ 4
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 9 marca 2015 r. do
31 marca 2015 roku.
2. Nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 będzie wspomagany przez system
elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Koninie.
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni
wypełniają:
1) dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016 w Koninie” i do dnia 6 marca 2015 r.
składają u nauczycieli poszczególnych grup.
Deklarację można pobrać od nauczycieli w poszczególnych grupach lub pod
adresem:
http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2015_018_04_1424417084.pdf
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.
2) dla dzieci nowo rekrutowanych:
„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na rok
szkolny 2015/2016”, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 9 marca do 31 marca
2015 roku.
Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl
3) Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla rodziców w celu
prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji elektronicznej dostępne są pod
adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1128&kad=
4. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzic wskazał
spełnienie wybranych kryteriów pierwszego i drugiego etapu dołącza się
dokumenty określone w § 3 ust. 5 i ust. 7.
5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski
rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej
oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola
pierwszego wyboru”.
6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ogłaszane są w przedszkolu oraz
udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie
nie później niż 10 kwietnia 2015 r. o godz.12:00.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 13 kwietnia
2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00 są zobowiązani do
potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7 dopuszcza się możliwość dokonywania
dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych
miejsc.
9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice
składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
§ 5
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują
bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy
to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni
dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie
wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20
czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do
przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
§ 6
Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym
zarządzeniem.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2015r.
Załącznik Nr 1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
wielodzietności rodziny (troje lub więcej dzieci), o którym mowa w art. 20c
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
samotnego wychowywania (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, w tym niewychowywanie żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem), o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt. 2 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznańRegulamin rekrutacji dzieci
 

Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie na rok szkolny 2018/2019

 

Opracowany na podstawie:

 

1.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ).

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

3. Zarządzenie Nr 38/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2.03.2017 r. w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

4. Uchwała Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

 

 

 

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.

 


§ 1

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie.

     2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko
w pierwszej kolejności.

 

§ 2
 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

2. O przyjęcie do przedszkola, mogą ubiegać się dzieci:

 
    1) które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata,
        do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko    
        kończy 7 lat,
    2) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
         w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego,  
         w tym roku kalendarzowym, w  którym dziecko kończy 9 lat,
    3) które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych
        przypadkach.

3. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.

 

§ 3
 

     1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,
o którym mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

    1) wielodzietność rodziny kandydata;
    2) niepełnosprawność kandydata;
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

    4. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. Oznacza to, że
kandydat może spełnić, albo nie spełnić danego kryterium. W związku z tym
w pierwszej kolejności, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą kandydaci spełniający największą ilość kryteriów ustawowych.

 

5. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest przedstawienie

odpowiedniej dokumentacji, dołączonej do wniosku o przyjęcie do przedszkola:
       1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub 
            więcej dzieci) – załącznik nr 1;
       2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
           na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
           stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
           w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r.
           o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
           niepełnosprawnych;
      3)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
           separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
           wychowywaniu dziecka (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
           osobę pozostającą  w separacji orzeczonej prawomocnym 
           wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną) oraz niewychowywaniu 
           żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2;
      4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
          zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
          i systemie pieczy zastępczej.

 

6. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2-4 są składane w oryginale,

notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego,

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub

wyciągu z dokumentu.

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę

następujące kryteria:

 

     1). rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
      w przedszkolu pierwszego wyboru - 30 punktów
2). dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola - 25 pkt.
3). dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
     stacjonarnym - 20 pkt.
4). zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin
     - 15 pkt.
5). wieloraczność rodziny dziecka - 9 pkt.


Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 99 punktów.8. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 6 rodzice potwierdzają:
        1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do
            przedszkola;
        2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do   
            uchwały  i dostępnym pod adresem:
        
 https://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_469_02_1488183331.pdf

                lub w formie załącznika nr 3 do regulaminu.9. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 6, podlega weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.

 

10. W przypadku nieprzedłużenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

11. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców
w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.

12. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

                                                              § 4

1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 7 marca 2017 r. od godz.8.00 do 27 marca 2017 roku do godz. 15.00.

2. Nabór dzieci do przedszkola będzie wspomagany przez system elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego

      w Koninie.

3. W celu zapisania dziecka do przedszkola lub zgłoszenia kontynuacji, rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają:
 

     1) dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w danym roku szkolnym i składają u nauczycieli poszczególnych grup.
Deklarację można pobrać od nauczycieli w poszczególnych grupach lub pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl

 


     Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją
     z miejsca w przedszkolu.
 
     2) dla dzieci nowo rekrutowanych:

     „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na dany rok szkolny, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 7 marca do 27 marca 2017 roku.

Wniosek dostępny jest pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl

 

 

 


3) Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla rodziców w celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji elektronicznej dostępne są pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl
 

4. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzic wskazał

spełnienie wybranych kryteriów pierwszego i drugiego etapu dołącza się

dokumenty określone w § 3 ust. 5 i ust. 7.
 

5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski

rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej oraz

dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do przedszkola

pierwszego wyboru”.
 

6. Wyniki rekrutacji na dany rok szkolny ogłaszane są w przedszkolu oraz

udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie nie

później niż 21 kwietnia 2017 r. po godz.15:00 (ogłoszenie list kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 

7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 21 kwietnia

2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00zobowiązani do

potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
 

8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7 dopuszcza się możliwość dokonywania

dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych

miejsc.
 

9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice

składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego

w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.

 


§ 5
 

1.Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.


2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20 czerwca danego roku.

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

                                                               § 6

Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.
                                                              
                                                             § 7

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.03.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

     

                                                                  Miejscowość, dnia……………………………

 

 

…………………………………………………..

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
 

…………………………………………………..

(adres rodzica/opiekuna prawnego)
 

…………………………………………………..

(numer i seria dokumentu tożsamości)
 

…………………………………………………..

(telefon kontaktowy)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata) wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,
w której jest…………………..(liczba) dzieci.

 

 

 

 

………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 Miejscowość, dnia ………………………….

 

 

………………………………………………………………..

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

……………………………………………………………….

(adres rodzica/opiekuna prawnego)

 

………………………………………………………………

(numer i seria dokumentu tożsamości)

 

……………………………………………………………..

(telefon kontaktowy)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że…………………………………………………(imię i nazwisko kandydata) wychowuję samotnie, jako………………………………………….. (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

 

 

 

……………………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

 ……………………………………………………………………………

Imię/ona i Nazwisko – rodzica/ów ( prawnych opiekunów) kandydata

 

………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania

 

………………………………………………………

Numer/y dokumentów tożsamości rodzica/ów

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że:
 

1) Brat/siostra ………………………………… uczęszcza do Przedszkola nr … ;

                                 (imię i nazwisko)
 

2) Brat/siostra ………………………….…jest absolwentem Przedszkola nr …. ;

                            (imię i nazwisko)

 

3) Jesteśmy zatrudnieni/ studiujemy w/na:

– ………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………….

 

4) Posiadamy wieloraczki: TAK/NIE**

 

 

 

 

……………………                                             ………...………………………………………..

Konin, dnia                                                      Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

*Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

** Właściwe podkreślić

            

 

 
 
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznańrekrutacji dzieci
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie
na rok szkolny 2015/2016
Opracowany na podstawie:
- art. 20c ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty.
- Uchwała Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
- Zarządzenie Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie elektronicznego naboru do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Konin.
Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.
§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 8 im. Janka
Wędrowniczka w Koninie.
2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do
którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej
kolejności.
§ 2
1. Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu
elektronicznego.
2. O przyjęcie do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą ubiegać się:
1) dzieci w wieku 3 – 6 lat (dzieci 6-letnie, którym dyrektor szkoły
podstawowej odroczył obowiązek szkolny na podstawie opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, mogą być przyjmowane na wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych do oddziałów specjalnych i integracyjnych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.
§ 3
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
terenie Miasta Konina.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. Oznacza to, że kandydat
może spełnić, albo nie spełnić danego kryterium. W związku z tym w pierwszej
kolejności, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą
kandydaci spełniający największą ilość kryteriów ustawowych.
5. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest przedstawienie
odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w art. 20t ust.2 pkt. 1 ustawy
o systemie oświaty, dołączonej do wniosku o przyjęcie do przedszkola:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej
dzieci) – załącznik nr 1;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
6. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2-4 są składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli liczba kandydatów będzie nadal większa
aniżeli ilość miejsc w placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1). Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wyboru - 30 punktów
2). Rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola - 25 pkt.
3). Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
stacjonarnym - 20 pkt.
4). Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin
(pełne godziny zegarowe) - 15 pkt.
5). Wieloraczność rodziny dziecka - 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 100 punktów.
8. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 6 rodzice potwierdzają:
1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola;
2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały
i dostępnym pod adresem:
http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_032_02_1422357422.pdf
9. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 6, podlega
weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
10. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy
zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można
bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
11. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy
samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
§ 4
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 9 marca 2015 r. do
31 marca 2015 roku.
2. Nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 będzie wspomagany przez system
elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Koninie.
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni
wypełniają:
1) dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016 w Koninie” i do dnia 6 marca 2015 r.
składają u nauczycieli poszczególnych grup.
Deklarację można pobrać od nauczycieli w poszczególnych grupach lub pod
adresem:
http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2015_018_04_1424417084.pdf
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.
2) dla dzieci nowo rekrutowanych:
„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na rok
szkolny 2015/2016”, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 9 marca do 31 marca
2015 roku.
Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl
3) Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla rodziców w celu
prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji elektronicznej dostępne są pod
adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1128&kad=
4. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzic wskazał
spełnienie wybranych kryteriów pierwszego i drugiego etapu dołącza się
dokumenty określone w § 3 ust. 5 i ust. 7.
5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski
rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej
oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola
pierwszego wyboru”.
6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ogłaszane są w przedszkolu oraz
udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie
nie później niż 10 kwietnia 2015 r. o godz.12:00.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 13 kwietnia
2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00 są zobowiązani do
potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7 dopuszcza się możliwość dokonywania
dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych
miejsc.
9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice
składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
§ 5
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują
bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy
to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni
dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie
wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20
czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do
przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
§ 6
Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym
zarządzeniem.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2015r.
Załącznik Nr 1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
wielodzietności rodziny (troje lub więcej dzieci), o którym mowa w art. 20c
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
samotnego wychowywania (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, w tym niewychowywanie żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem), o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt. 2 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie
na rok szkolny 2015/2016
Opracowany na podstawie:
- art. 20c ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty.
- Uchwała Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
- Zarządzenie Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie elektronicznego naboru do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Konin.
Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.
§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 8 im. Janka
Wędrowniczka w Koninie.
2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do
którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej
kolejności.
§ 2
1. Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu
elektronicznego.
2. O przyjęcie do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą ubiegać się:
1) dzieci w wieku 3 – 6 lat (dzieci 6-letnie, którym dyrektor szkoły
podstawowej odroczył obowiązek szkolny na podstawie opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, mogą być przyjmowane na wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych do oddziałów specjalnych i integracyjnych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.
§ 3
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
terenie Miasta Konina.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. Oznacza to, że kandydat
może spełnić, albo nie spełnić danego kryterium. W związku z tym w pierwszej
kolejności, po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą
kandydaci spełniający największą ilość kryteriów ustawowych.
5. Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest przedstawienie
odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w art. 20t ust.2 pkt. 1 ustawy
o systemie oświaty, dołączonej do wniosku o przyjęcie do przedszkola:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej
dzieci) – załącznik nr 1;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
6. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2-4 są składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli liczba kandydatów będzie nadal większa
aniżeli ilość miejsc w placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1). Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wyboru - 30 punktów
2). Rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola - 25 pkt.
3). Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
stacjonarnym - 20 pkt.
4). Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin
(pełne godziny zegarowe) - 15 pkt.
5). Wieloraczność rodziny dziecka - 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 100 punktów.
8. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 6 rodzice potwierdzają:
1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola;
2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały
i dostępnym pod adresem:
http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_032_02_1422357422.pdf
9. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 6, podlega
weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
10. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy
zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można
bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
11. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy
samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
§ 4
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 9 marca 2015 r. do
31 marca 2015 roku.
2. Nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 będzie wspomagany przez system
elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Koninie.
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni
wypełniają:
1) dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016 w Koninie” i do dnia 6 marca 2015 r.
składają u nauczycieli poszczególnych grup.
Deklarację można pobrać od nauczycieli w poszczególnych grupach lub pod
adresem:
http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2015_018_04_1424417084.pdf
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.
2) dla dzieci nowo rekrutowanych:
„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na rok
szkolny 2015/2016”, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 9 marca do 31 marca
2015 roku.
Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl
3) Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla rodziców w celu
prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji elektronicznej dostępne są pod
adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1128&kad=
4. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzic wskazał
spełnienie wybranych kryteriów pierwszego i drugiego etapu dołącza się
dokumenty określone w § 3 ust. 5 i ust. 7.
5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski
rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej
oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola
pierwszego wyboru”.
6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ogłaszane są w przedszkolu oraz
udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie
nie później niż 10 kwietnia 2015 r. o godz.12:00.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 13 kwietnia
2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00 są zobowiązani do
potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7 dopuszcza się możliwość dokonywania
dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych
miejsc.
9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice
składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
§ 5
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują
bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy
to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni
dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie
wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20
czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do
przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
§ 6
Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym
zarządzeniem.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2015r.
Załącznik Nr 1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
wielodzietności rodziny (troje lub więcej dzieci), o którym mowa w art. 20c
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczam, że kandydat …………………………………………….
do Przedszkola Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie spełnia kryterium
samotnego wychowywania (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, w tym niewychowywanie żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem), o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt. 2 w.w. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia *
…………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
…………………………………
(miejscowość i data)
* klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Aktualizacja: 15 lutego 2019

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.